• Čo je to povinné zmluvné poistenie? Musím mať PZP uzatvorené?

Ovládate definíciu základných pojmov?Povinné zmluvné poistenie, tiež nazývané zákonné poistenie, znamená poistenie zodpovednosti vozidla za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Na jeho základe sa v prípade spôsobenia škodovej udalosti uhrádzajú náklady poškodenému. Povinnosť uzavrieť PZP vyplýva zo zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení. Podľa tohto zákona musí mať PZP uzatvorené každé motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo s evidenčným číslom, tiež špeciálne vozidlá, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách, ako sú napr. poľnohospodárske a priemyselné stroje. Povinné poistenie sa samozrejme týka aj historických vozidiel.

Štát uložil povinnosť mať uzatvorené PZP z toho dôvodu, aby chránil obete dopravných nehôd. Ak by ste ako držiteľ motorového vozidla nemali uzatvorené povinné poistenie, čakala by vás samozrejme pokuta, ktorá sa môže pohybovať až do výšky 3320 €. Horšie by to bolo, pokiaľ by ste spôsobili dopravnú nehodu. Aj keď by na začiatku za vás vyplatila škodu Slovenská kancelária poisťovateľov z garančného fondu, následne by si túto sumu nárokovala od vás. V prípade nehody by vás teda mohlo neuzatvorenie PZP vyjsť ozaj draho.

  • Chcem uzatvoriť PZP online. Je takáto zmluva rovnako platná ako zmluva podpísaná v poisťovni, teda dňom uzatvorenia alebo až zaplatením? Dokedy ju môžem vypovedať a na čo si dať pri uzatváraní PZP online pozor?

V dnešnej dobe je veľmi populárne uzatvoriť zákonnú poistku online. Nemusíte nikam chodiť, jednoducho z pohodlia domova vyplníte formulár, ktorý jedným klikom odošlete a ste poistený. No predaj cez internet má aj svoje špecifiká, na ktoré by ste mali pamätať. Upravuje ho Občiansky zákonník, ktorý napr. ukladá možnosť vypovedať poistnú zmluvu do 2 mesiacov od začiatku poistenia, odstúpiť od zmluvy môžete do 7 dní bez udania dôvodu.

Cez online spôsob ušetrite čas aj peniazePri poistení online si musíte dávať pozor na dva pojmy, a to platnosť poistenia a účinnosť poistenia. Samotné poistenie vzniká momentom uzatvorenia poistenia na internete, resp. vyplnením formulára. Kým však sumu poistenia aj nezaplatíte, poisťovňa vám nemôže regresne uhradiť spôsobenú škodu, ktorú by ste spôsobili inému účastníkovi. To znamená, že ak síce uzatvoríte poistnú zmluvu, ale neuhradíte poistné, škoda, ktorú pri takomto poistnom vzťahu spôsobíte bude poisťovňou preplatená poškodenému, ale následne si ju poisťovňa bude vymáhať od vás.

Pokiaľ chcete uzavrieť PZP online, odporúčame vám pozrieť si stránku Uzavripzp. Na tejto stránke nájdete nielen množstvo informácií o povinnom zmluvnom poistení, ale taktiež nástroj PZP kalkulačka, prostredníctvom ktorej si nájdete najlepšie ponuky na uzavretie poistenia, pričom hneď môžete aj o vybrané poistenie požiadať.

  • Je cenová kalkulácia vypracovaná online pomocou PZP kalkulačky totožná s cenou, ktorú mi pošle vybraná poisťovňa alebo je to len orientačná suma?

Cena poistného pre povinné zmluvné poistenie, ktorú si vypočítate cez PZP kalkulačku, by mala byť konečná a správna. Nevieme vám dať garancie za všetkých poskytovateľov, ale ak si uzatvoríte poistku cez stránku uzavripzp.sk, nemáte sa čoho obávať. Samozrejme za predpokladu, že ste vyplnili správne všetky údaje o vás ako o držiteľovi vozidla a taktiež o poisťovanom vozidle. Je preto vhodné, aby ste pri vypĺňaní mali pri sebe aj technický preukaz vozidla, z ktorého opíšete údaje. Samotný formulár je síce doplnený o niekoľko mechanizmov, ktoré kontrolujú potrebné údaje, ako napr. potrebný počet číslic vo VIN, vyplnenie objemu či výkonu motora, no samozrejme nie je možné, aby odkontroloval, či ste nezamenili niektorú číslicu z VIN. Čiže kontrola údajov ostáva na vás. Po zistení prípadných chýb, bude potrebné vykonať potrebnú opravu. Ak ste však poistku ešte nezaplatili, jednoduchšie bude, ak uzatvoríte poistenie nanovo a to už so správne zadanými údajmi.

  • Aká je územná platnosť povinného zmluvného poistenia?

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo nielen na území Slovenskej republiky, ale i štátov EÚ a niektorých ďalších krajín, s ktorými však Slovenská kancelária poisťovateľov má uzavretú dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. Ide o Jednotnú dohodu a Mnohostrannú dohodu o zárukách. Všetky krajiny, ktorých sa to týka, máte vyznačené na tzv. zelenej karte.

  • Aké sú zákonné limity poistného plnenia povinného zmluvného poistenia?

Zákonný limit poistného plnenia predstavuje hornú hranicu poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Ak to zákon neupravuje inak, tak minimálne poistné plnenie z jednej udalosti by malo byť 5 000 000 eur za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení, ako aj za škodu vzniknutú úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a 1 000 000 eur za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,  za škodu ušlého zisku a náhradu nákladov spojených s právnym zastúpením bez ohľadu na počet poškodených. Keďže limity poistného plnenia určuje zákon, platí pre všetky poisťovne rovnako. Nižšie poistné neznamená teda aj nižšie krytie.

https://www.youtube.com/watch?v=byGYVIabix0

  • Čo spadá do balíka asistenčných služieb, ktoré sú k PZP zdarma?

V súčasnosti väčšina poisťovní ponúka k PZP aj základný balík asistenčných služieb zdarma. Krytie je veľmi individuálne, záleží vždy od jednotlivej poisťovne. Vo všeobecnosti však  pokrývajú služby ako príchod technika a opravu vozidla na mieste nehody, ak došlo k poruche alebo je vaše vozidlo po nehode nepojazdné. Taktiež zahŕňajú odťah vozidla, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie, či zabezpečenie náhradného vozidla. Taktiež by vám mali zabezpečiť pomoc pri strate kľúčov, nedostatku paliva, defekte pneumatík, vybitej batérii, starostlivosti po nehode a podobne. Do základného balíka asistenčných služieb zväčša patrí aj právna asistencia, čiže pomoc pri správnom konaní, pri trestnom konaní či pri sporoch z iného poistenia. Rozsah jednotlivých služieb je však naozaj individuálny, preto by ste sa naň mali informovať priamo u vybraného poskytovateľa.

  • Ako postupovať v prípade poistnej udalosti?

Bola dopravná nehoda vážna?V prípade, že ste sa stali účastníkom dopravnej nehody, ako prvé by ste mali zabezpečiť miesto nehody. Ak je to potrebné, tak samozrejme podať prvú pomoc, prípadne privolať záchranárov. Následne by ste mali podľa okolností kontaktovať políciu. Tú by ste mali privolať v prípade, ak sa účastníci nehody nevedia dohodnúť na zavinení škody, ani na jej priebehu, ak je niektorí z vodičov pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, taktiež ak vinník nehody nie je známy, čiže vodič nezastavil vozidlo alebo nepreukázal svoju totožnosť a pod. Kontaktovať políciu by ste mali aj keď došlo k zraneniu či úmrtiu, ak došlo k poškodeniu majetku tretích osôb alebo ak hmotná škoda prevyšuje 3990 eur.

Ak nie ste povinný hlásiť dopravnú nehodu polícii, musíte sa s druhým účastníkom nehody dohodnúť na jej zavinení. Túto dohodu by ste mali spísať, a to na tlačive Správa o nehode. Ak by ste toto tlačivo nemali pri sebe, mali by ste si poznamenať údaje ako meno a priezvisko vodiča, typ a ŠPZ vozidla a názov poisťovne, u ktorej je vinník poistený. Dobré by bolo aj spísať krátky popis nehody s určením dátumu, času a aj miesta nehody. Prípadne si poznamenať aj údaje o svedkoch nehody. Ďalej je potrebné poistnú udalosť nahlásiť poisťovni, aby bola vykonaná obhliadka poškodeného vozidla. Poistnú udalosť je nutné písomne nahlásiť poisťovni do 15 dní v prípade, ak sa stala na území Slovenskej republiky a do 30 dní,  ak sa nehoda stala v zahraničí.

  • Ako postupovať pri úmrtí majiteľa vozidla? Dedičské konanie trvá už dlhšie, máme ako rodina platiť PZP na svoje meno?

Pri úmrtí majiteľa vozidla odporúčame, aby ste neodkladne oznámili túto skutočnosť poisťovni, v ktorej bolo auto poistené. Ak ste sa v rámci rodiny dohodli, oznámte kto z dedičov bude určený ako platiteľ poistného. Tejto osobe bude poisťovňa zasielať predpisy poistného na úhradu, a to až do doby ukončenia dedičského konania. Po vydaní osvedčenia o dedičstve príslušný dopravný inšpektorát vykoná zápis prevodu držby. O tomto prevode by ste potom mali čím skôr informovať poisťovňu. Keďže podľa zákona o PZP toto poistenie zanikne zápisom prevodu držby dedičstva na inú osobu, následne budete mať povinnosť uzavrieť ako nový majiteľ vozidla poistenie PZP vo vami vybranej poisťovni.

  • Ako postupuje poisťovňa v prípade, ak nezaplatím povinné zmluvné poistenie? Riskujem tým nejaký postih?

Ak nezaplatíte PZP do mesiaca od dátumu splatnosti, tak podľa Občianskeho zákonníka vám toto poistenie zanikne. Problém nastane, ak neuzatvoríte nové zákonné poistenie, pretože zo zákona máte povinnosť mať uzatvorené PZP na vaše vozidlo. Neplatičov povinného zmluvného poistenia registrujú okresné úrady, Odbor dopravy a tiež Slovenská kancelária poisťovateľov. Všetci títo môžu od vás vymáhať dlžné poistné, samozrejme aj s pokutou za omeškanie.  Problém by nastal vtedy, ak by ste povedzme ako vodič s nezaplateným PZP čo i len deň po splatnosti spôsobili nehodu, poisťovňa by tak od vás vymáhala spätne celú náhradu škody, ktorú vyplatila poškodenému.

  • Chcem vypovedať zmluvu PZP. Ako to urobiť, aby som nemusel platiť žiadnu pokutu?

Ak chcete vypovedať zmluvu PZP so svojou súčasnou poisťovňou, mali by ste sa riadiť predovšetkým platnými podmienkami uvedenými v zmluve. Výpoveď by ste mali podať písomne a to  najmenej šesť týždňov pred ukončením zmluvy. Výpoveď poisťovni môžete zaslať poštou alebo ju tam doručíte osobne. Výpoveď však vo výročný deň už musí mať poskytovateľ fyzicky na stole. Taktiež je dôležité, aby ste k tejto žiadosti nezabudli pripojiť aj všetky potrebné doklady.

Donedávna ste mohli byť pri zmene poisťovne pokutovaný, novela zákona o povinnom zmluvnom poistení platná od 1. apríla 2015 to však upravila. Zo zákona sa totiž vypustilo ustanovenie hovoriace o tom, že poistnú zmluvu na to isté poistné obdobie nemožno uzavrieť u iného poskytovateľa poistenia. V praxi to teda znamená, že klient môže hocikedy zmeniť poskytovateľa povinného zmluvného poistenia a nemusí pritom čakať na ukončenie platnosti pôvodného PZP.